Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług – część II

16 września 2019

W niniejszym artykule pragniemy przedstawić kolejne zmiany, które zostały wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawa, która nowelizuje m. in. przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). 13 września 2019 r. Ustawa została opublikowana w dzienniku ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751).

 1. wprowadzenie możliwości dokonywania zbiorczych przelewów

w przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę
w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jednej faktury zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć więcej niż jednej faktury

 1. rozszerzenie zakresu dopuszczalnego przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT

rachunek VAT może być obciążony m. in. w celu wpłaty:

 1. na rachunek urzędu skarbowego:

– podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,

– podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,

– podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,

– podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,

– należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności,

 1. należności z tytułu składek, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz należności z tytułu składek, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 1. system rekompensat dla zagranicznych podatników

na wniosek podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju naczelnik drugiego urzędu skarbowego dokonuje zwrotu poniesionych przez podatnika kosztów obsługi rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz rachunków VAT prowadzonych dla tych rachunków; zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, przysługuje do wysokości kosztów wynikających z wykorzystywania rachunków, o których mowa w art. 108e, oraz prowadzonych dla nich rachunków VAT do celów obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1a.

 1. nowy katalog towarów wrażliwych

mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych, których wykaz zawarty jest w załączniku nr 15.

Można wyodrębnić następujące, przykładowe, grupy towarów i usług:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
 • odpady, złom, surowce wtórne;
 • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde (HDD)
 • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
 • roboty budowlane;
 • węgiel;
 • handel częściami do samochodów i motocykli.

 

 

Powyższe informacje mają charakter ogólny (nie mają charakteru pełnego i wyczerpującego) – w szczególności nie są opinią lub poradą prawną.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań związanych z prezentowanymi informacjami zapraszamy do kontaktu z nami.

 

 

Szybki kontakt

+48 668 842 463

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl