Przegląd ksiąg rachunkowych

Przegląd ksiąg rachunkowych to narzędzie przydatne do oceny niedociągnięć i ryzyk w obszarze ewidencji operacji gospodarczych oraz sprawozdawczości, która jest podstawą do tworzenia informacji na użytek otoczenia zewnętrznego organizacji.

Usługa ta polega na sprawdzeniu prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz poprawności sporządzenia na ich podstawie sprawozdania finansowego. Przegląd ksiąg rachunkowych obejmuje nie tylko weryfikację liczb i ujawnień, ale przede wszystkim polega na identyfikacji ryzyk i czynników, które mogą wpływać negatywnie na jakość sprawozdawczości finansowej.

W ramach przeglądu ksiąg rachunkowych wykorzystujemy rozwiązania oparte na naszych wypracowanych procedurach i programach badania sprawozdania finansowego, programach due diligence czy też audytach śledczych. Bazujemy na naszym wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniu i wiedzy eksperckiej.

W ramach naszych prac:

 • Dokonujemy wstępnej identyfikacji, analizy oraz oceny zagrożeń i ryzyk,
 • Analizujemy profil działalności firmy, dokonujemy wstępnego przeglądu ksiąg rachunkowych, analizujemy i oceniamy stan środowiska kontroli wewnętrznej,
 • Sprawdzamy zgodność polityki rachunkowości i ksiąg rachunkowych z ustawą o rachunkowości oraz ich dostosowanie do wymagań wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności
 • Identyfikujemy obszary ryzyka związane z najważniejszymi procesami zachodzącymi w firmie,
 • Analizujemy dokumentację źródłową, jej ewidencję, weryfikujemy rzetelność i wiarygodność ksiąg rachunkowych, w tym ewidencję prowadzoną w księgach pomocniczych,
 • Sprawdzamy zgodność kwalifikacji, klasyfikacji i ewidencji aktywów trwałych, ich amortyzacji i odpisów, analizujemy obroty magazynowe obszary dotyczące produkcji,
 • Analizujemy rozrachunki oraz odpisy aktualizujące,
 • Analizujemy obszary zobowiązań podatkowych i innych obciążeń, rejestry VAT, rozliczenia PIT, ZUS,
 • Analizujemy kwestie rezerw i rozliczeń międzyokresowych oraz prawidłowości wyceny transakcji w walutach obcych i rozliczeń różnic kursowych,
 • Sprawdzamy efektywność w obszarze kadr i płac,
 • Analizujemy ryzyka związane z zobowiązaniami podatkowymi.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł