Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadząc księgowość oferujemy rzetelne i profesjonalne wsparcie przy zredukowanej do minimum biurokracji. Koncentrujemy się na potrzebach naszych Klientów, wspierając osiąganie przez nich celów biznesowych.

Z naszych usług księgowych korzystają firmy reprezentujące zróżnicowaną formę prawną, wielkość i lokalizację, w tym m.in. spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Poza pomocą w spełnianiu obowiązków w zakresie podatków i księgowości, oferujemy wsparcie w rozwiązywaniu problemów finansowych i handlowych. Proponowane przez nas rozwiązania są dostosowane do potrzeb i preferencji Klientów.

RACHUNKOWOŚĆ

Obszary, w których świadczymy usługi w zakresie księgowości to m.in:

 • sporządzenie lub aktualizacja polityki rachunkowości indywidualnie dostosowanej do potrzeb Klienta,
 • ujednolicenie planu kont kilku podmiotów należących do tego samego właściciela lub grupy kapitałowej,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi,
 • organizacja i optymalizacja procesu obiegu dokumentów,
 • opracowanie polityki rachunkowości dla nowych podmiotów,
 • modyfikacja zasad polityki rachunkowości, w tym planów kont,
 • opracowanie schematów rozliczeń kosztowych poprzedzone weryfikacją merytoryczną prowadzoną przez doradców podatkowych lub biegłych rewidentów,
 • opracowanie dogodnego dla Klienta systemu controllingu,
 • wsparcie dla wewnętrznych działów controllingu,
 • opracowanie raportowania finansowego na potrzeby controllingu Spółek,
 • przygotowanie raportowania finansowego dla celów konsolidacji,
 • obsługa audytów rocznych oraz przeglądów półrocznych dokonywanych przez audytorów,
 • bieżący nadzór księgowy i podatkowy nad pracami zespołu Klienta,
 • sprawozdawczość finansowo-księgowa,
 • przygotowanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
 • raportowanie dla organów państwowych (np. do NBP),
 • przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami krajowymi oraz standardami międzynarodowymi,
 • reprezentowanie Klienta przed organami kontroli,
 • informowanie Klientów o zmianach w przepisach istotnych z punktu widzenia ksiąg rachunkowych i podatków,
 • przygotowanie Klientów na planowane zmiany przepisów.

Świadczone przez nas usługi są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zawodowej na kwotę 5.000.000 PLN.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl