Audyt i obsługa projektów unijnych

Audyty projektów unijnych przeprowadzamy z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz polskich przepisów, takich jak:

 • normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta ustalone przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej wydane przez IFAC,
 • Międzynarodowe Standardy Audytu IIA,
 • wytyczne w zakresie audytu i kontroli finansowej w poszczególnych programach pomocowych, wydawane przez instytucje Unii Europejskiej oraz instytucje krajowe.

Zakres audytu ustalamy w porozumieniu ze zleceniodawcą. W zależności od potrzeb koncentrujemy się na następujących obszarach:

 • weryfikacji efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli realizacji projektu i wydatkowania środków,
 • analizie i ocenie ryzyka związanego z realizacją projektu,
 • badaniu realizacji projektu pod kątem zgodności z umową i wytycznymi programowymi oraz przepisami prawa,
 • ocenie prawidłowości stosowania procedur zamówień publicznych,
 • sprawdzeniu zgodności podejmowanych działań z opisem projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • ocenie stopnia osiągnięcia celów rzeczowych i finansowych projektu  (bezpośrednich i pośrednich oraz długofalowych efektów),
 • badaniu i ocenie prawidłowości systemu rachunkowości, systemu sprawozdawczości i raportowania realizacji projektu, w tym szczegółowej ocenie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego z wykonania projektu,
 • analizie poprawności dokumentowania ponoszonych wydatków,
 • weryfikacji wydatków pod kątem ich kwalifikowalności,
 • weryfikacji stosowania zasad dotyczących informacji i promocji.

Procedury badania są dostosowane do specyfiki funduszu, charakteru projektu, stopnia zaawansowania realizacji projektu, istnienia funkcji audytu wewnętrznego oraz do wymagań szczegółowych umowy o przeprowadzenie audytu.

Ewaluacja projektów unijnych (UE)

Przeprowadzamy ewaluacje projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej na każdym etapie ich realizacji. Badanie ewaluacyjne może obejmować:

 • ocenę przyjętego systemu wdrażania projektu,
 • diagnozę czynników, które mogą mieć wpływ na proces wdrażania i skuteczność osiągania założonych celów,
 • ocenę skuteczności i efektywności projektu,
 • ocenę jakości zarządzania realizacją przedsięwzięcia,
 • badanie w jakim stopniu podejmowane działania przyczyniają się do osiągania założonych celów projektu,
 • badanie zgodności realizowanych działań z oczekiwaniami i potrzebami odbiorców.

Bezpośrednio w ewaluację projektów współfinansowanych ze środków unijnych zaangażowani są doradcy ds. funduszy unijnych, audytorzy wewnętrzni oraz specjaliści ds. ewaluacji, zorientowani w uwarunkowaniach prawnych w zakresie realizacji projektów unijnych.

Obsługa projektów unijnych

Świadczymy usługi w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gwarantujemy fachową pomoc, która zapewnia naszym Klientom bezpieczeństwo zarówno w zakresie postępu finansowego projektu, jak i realizacji jego wskaźników.

W szczególności oferujemy:

 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu,
 • sporządzanie wniosków o płatność,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej projektu,
 • weryfikację kwalifikowalności wydatków,
 • pomoc w organizacji systemu ewidencji kosztów projektu,
 • monitorowanie postępu finansowego projektu,
 • doradztwo w sytuacjach zagrożenia realizacji celów projektu.

Jeżeli macie Państwo więcej pytań dotyczących powyższych usług prosimy o kontakt z nami.

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl