Fundusz inwestycyjny (SFI) – cz. III

9 października 2020

Szczegółowe zasady opodatkowania z zastosowaniem specjalnego funduszu inwestycyjnego (SFI)

Spółka powinna wykazać przychód podatkowych w następujących sytuacjach:

  • kwoty odpisane lub wypłacone z funduszu zostały przez podatnika przeznaczone na cele inne niż cele inwestycyjne (określone w art. 28g projektowanej ustawy CIT) – podatnik powinien zaliczyć równowartość tych kwot do przychodów
  • kwoty odpisane lub wypłacone z funduszu zostały podatnikowi sfinansowane lub zwrócone w jakiejkolwiek formie – podatnik powinien zaliczyć równowartość tych kwot do przychodów
  • podatnik przestaje spełniać warunki określone w art. 28j projektowanej ustawy CIT (szczegóły – patrz niżej) – podatnik powinien, w roku podatkowym naruszenia tych warunków, zaliczyć do przychodów równowartość środków zgromadzonych na funduszu, przy czym przychód ten powstaje w ostatnim dniu roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił wymienionych w tych przepisach warunków
  • środki zostały wydatkowane na cele inwestycyjne później niż w roku podatkowym następującym po roku w którym dokonano odpisu, a podatnik nie złożył do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych wraz z oświadczeniem co do roku wydatkowania środków funduszu na cele inwestycyjne – podatnik powinien zaliczyć do przychodów równowartość środków zgromadzonych na funduszu , przy czym przychód ten powstaje w ostatnim dniu roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił wymienionych w tych przepisach warunków
  • podatnik złożył do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację o planowanych działaniach inwestycyjnych wraz z oświadczeniem co do roku wydatkowania środków funduszu na cele inwestycyjne, lecz środki te zostały wydatkowane później niż w trzecim roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano tego odpisu – podatnik powinien zaliczyć do przychodów równowartość środków zgromadzonych na funduszu, przy czym przychód ten powstaje w ostatnim dniu roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił wymienionych w tych przepisach warunków


Konsekwencje niespełnienia warunków

  • W przypadku niespełnienia warunków przez podatnika co do wydatkowania środków na cele inwestycyjne, w przypadku utworzenia funduszu, jak również w przypadku nieprawidłowego wydatkowania środków przychód powstaje w ostatnim dniu roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił wymienionych w tych przepisach warunków. Podatnik jest obowiązany w dniu powstania tego przychodu wpłacić do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz na cele inwestycyjne do dnia powstania tego przychodu, według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu dokonania odpisu.
  • Zgodnie z projektowaną ustawą CIT moment powstania takiego przychodu, czyli powiększonego o odpisy nie spożytkowane w ustawowym terminie na planowane inwestycje, a zarazem wliczone do kosztów działalności firmy, nastąpi w ostatnim dniu roku podatkowego, w którym podatnik nie spełni wymaganych do tego warunków. Oznacza to też dla niego dodatkowe konsekwencje finansowe. Będzie bowiem miał obowiązek zapłacić fiskusowi odsetki, naliczone od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz inwestycyjny do dnia powstania tego przychodu. Mają być one ustalane według stawki odsetek za zwłokę właściwej dla zaległości podatkowych, obowiązującej w dniu dokonania odpisu.

Szybki kontakt

+48 22 380 0 380

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl