Paragon fiskalny – zmiany już obowiązują

7 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 r. sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do sprzedaży już zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej, tylko i wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby VAT lub podatku od wartości dodanej. Zatem, gdy sprzedawca zarejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej i wyda paragon, to potem sprzedawca będzie mógł zamienić podatnikowi VAT paragon na fakturę, jeżeli na paragonie był NIP nabywcy.

Ważne: paragon bez NIP można wymienić na fakturę, gdy nabywcą będzie konsument, czyli osoba, która nie odlicza VAT. Należy też pamiętać, że co do zasady, paragon z NIP wystawiony na kwotę nieprzekraczającej 450 zł albo 100 euro może uważany za fakturę uproszczoną. W przypadku wystawienia faktura do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej, do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Sankcje:
Sprzedawca
W przypadku, gdy sprzedawca wystawi fakturę dla nabywcy, będącego podatnikiem VAT lub podatku od wartości dodanej, do sprzedaży wcześniej zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej, do której był wystawiony paragon bez NIP, to organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Osoby fizyczne za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, a nie stosuje się wobec nich sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Przepisów tych nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0). W przypadku wystawienia faktura do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.
Nabywca
Jeżeli nabywca odliczy podatek wykazany na fakturze sprzedażowej, wystawionej do paragonu bez jego NIP, to organ podatkowy ustali temu nabywcy dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Osoby fizyczne za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, a nie stosuje się wobec nich sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Reguł tych oraz sankcji nie stosuje się w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Szybki kontakt

+48 668 842 463

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl