Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych za rok 2017

5 listopada 2018

Przypominamy, że z dniem 1 października 2018 r upłynął termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych za 2017 r. Podatnicy, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku, mogą być ukarani grzywną w wysokości nawet do 42.000 zł.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych należy, co do zasady, przedłożyć urzędowi skarbowemu do dnia upływu terminu złożenia rocznego zeznania. Termin przekazania oświadczenia odnoszącego się do dokumentacji za 2017 r. został jednak przedłużony do końca do 1 października 2018 r.

Kodeks karny skarbowy w art. 56 § 4 przewiduje sankcją za niezłożenie w porę takiego oświadczenia.

Podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Sprawy dotyczące nieterminowego przekazania organowi podatkowemu wymaganych dokumentów są rozstrzygane zazwyczaj w postępowaniach mandatowych. Taki tryb stosuje się, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia surowszej kary niż grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli ukarany odmówi przyjęcia mandatu karnego sąd może wymierzyć grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej płacy (obecnie od 210 zł do 42.000 zł).

Szybki kontakt

+48 668 842 463

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl