Nowa matryca VAT

12 listopada 2019

Do celów podatku VAT do dnia 31 grudnia 2019 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 2008 r. (PKWiU 2008), później będzie to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2015 r. (PKWiU 2015).

Od 1 kwietnia 2020 r. klasyfikacja towarów będzie opierać się na strukturze Nomenklatury Scalonej (CN), zaś od 1 stycznia 2020 r. w zakresie usług będzie to PKWiU 2015.

Wiążąca informacja stawkowa

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jest decyzją, w której jest wskazana stawka podatku właściwa dla towaru albo usług – w odróżnieniu od dotychczas funkcjonujących opinii klasyfikacyjnych GUS, która była informacją.

Różnica: informacja nie chroniła otrzymującego taką informację oraz mogła być zmieniona w każdym czasie. Obecnie, zastosowanie się do treści WIS przez adresata WIS, w okresie jej obowiązywania, nie może mu szkodzić. Ma on również prawo odwołać się od otrzymanej WIS, gdy nie zgadza się z jej treścią. 

WIS jest wydawana na wniosek.

Przedmiotem wniosku może być:

  • Towar
  • Usługa
  • Towary lub usługi składające się na razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT

Regulacje WIS weszły w życie od 1 listopada 2019 r., ale dopiero od 1 kwietnia 2020 r. WIS będzie wiązać organy podatkowe wobec podmiotów, dla których decyzja została wydana.

Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie skarbowej według stawki 40 zł lub iloczynu tej kwoty i liczby towarów oraz usług składających się na razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawcą będzie obowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzenia badań lub analiz, w przypadku ich niezbędności dla wydania WIS (jej wysokości będzie określana w drodze postanowienia).

WIS wydaje się, co do zasady, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.

WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów odnoszących się do towarów lub usług będących przedmiotem WIS.

Do WIS wydawanych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. stosuje się strukturę Nomenklatury Scalonej (CN) i Polską Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 (PKWiU 2015).

Wydane WIS będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej i każdy będzie mógł się na ich treść powoływać, w celu wykazania prawidłowości zastosowanej stawki VAT.

Szybki kontakt

+48 668 842 463

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl