Dokumentowanie WDT od 2020 roku

18 października 2019

Począwszy od 2020 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zmiany niewątpliwe utrudnią dokumentowanie transakcji dla potrzeb zastosowania stawki VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT), jednocześnie ujednolicając je w ramach całej Unii Europejskiej.

Transport organizuje sprzedawca

W przypadku gdy transport zorganizuje sprzedawca, również wykorzystując w tym celu podmiot trzeci, sprzedawca będzie musiał posiadać co najmniej dwa niebędące ze sobą sprzeczne dowody wydane przez dwa niezależne od siebie podmioty.

Do celów udokumentowania dostawy w ramach WDT i zastosowania stawki VAT 0% akceptowane będą dokumenty, stanowiące dowód wysyłki lub transportu:

  1. dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;
  2. następujące dokumenty:
  • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;
  • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
  • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn (tj. podmiot inny niż sprzedawca lub nabywca) w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim

Uwaga – chodzi o komplet:

  • co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, o których mowa w lit. a), które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy,  albo
  • jakichkolwiek pojedynczych dowodów, o których mowa w lit. a), wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami, o których mowa w lit. b), potwierdzających wysyłkę lub transport, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy.

Proszę również pamiętać, że dla opodatkowania WDT stawką 0%  konieczne będzie posiadanie aktywnego numeru VAT-UE przez nabywcęwykazanie dostawy w informacji VAT-UE przez dostawcę.

 

Transport organizuje nabywca

W przypadku transportu nabywcy lub przez nabywcę organizowanego, oprócz posiadania, takich dowodów, do jakich zebrania obowiązany jest sprzedawca, który sam organizuje transport, sprzedawca będzie musiał otrzymać od nabywcy pisemne oświadczenie potwierdzające, że towary zostały wysłane lub przetransportowane wraz ze wskazaniem państwa członkowskiego przeznaczenia towarów.

Oświadczenie powinno zawierać:

– datę wystawienia,

– nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy; ilość i rodzaj towarów,

– datę i miejsce przybycia towarów,

– w przypadku dostawy środków transportu; numer identyfikacyjny środków transportu,

– identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy.

Szybki kontakt

+48 668 842 463

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl