Projekty zrealizowane

PO IG Działanie 8.2

 

W latach 2009 – 2012 w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zrealizowaliśmy projekt Wdrożenie elektronicznej wymiany dokumentów z wykorzystaniem WORK FLOW.

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy Ecovis System Rewident Sp. z o.o. na rynku, poprzez racjonalizację kosztów wynikającą z efektywniejszego wykorzystania zasobów ludzkich oraz zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych tj. zrezygnowanie z dokumentacji papierowej na rzecz elektronicznej.

Projekt został zrealizowany z powodzeniem, a wdrożenie elektronicznej platformy wymiany dokumentacji księgowej ułatwiło komunikację między klientami spółki i umożliwiło sprawną współpracę.

inno1

 

PO KL Działanie 8.1.1

 

W latach 2012 -2013 w ramach Działania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowaliśmy projekt Podniesienie kwalifikacji pracowników firmy System Rewident Sp. z o.o.

Celem projektu był wzrost adaptacyjności i konkurencyjności Ecovis System Rewident Sp. z o.o. poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i kadry zarządzającej.

Powyższy cel został osiągnięty poprzez realizację bloku szkoleń, które przyczyniły się do podniesienia poziomu fachowej wiedzy pracowników z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami, a także znajomości istotnych dla branży przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod i technik nauczania kadra zarządzająca nabyła nowe umiejętności z dziedzin zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. Projekt w znacznym stopniu przyczynił się także do podniesienia kwalifikacji pracowników w zakresie posługiwania się językami obcymi.

inno2

 

 
RPO WM Działanie 1.7

 

W latach 2012 -2013 w ramach Działania 1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zrealizowaliśmy projekt Promocja firmy System Rewident Sp. z o.o. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych.

Głównym celem projektu była promocja usług Ecovis System Rewident Sp. z o.o. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych, co pozwoliło firmie na podniesienie konkurencyjności oraz promocję wizerunku marki Mazowsze.

inno3

 
 
RPO WM Działanie 1.6

 

We wrześniu 2014 roku zakończyliśmy realizację projektu Tworzenie Mazowieckiego Klastra Audytu i Consultingu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.

Przedmiotem projektu było utworzenie powiązania kooperacyjnego o charakterze regionalnym, skupiającego firmy działające w branży audytu i consultingu oraz podmioty z nimi współpracujące.

Rezultatem projektu jest powołanie Mazowieckiego Klastra Audytu i Konsultingu, powstałego w wyniku współpracy czterech firm audytorskich i kancelarii prawnej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Celem Klastra jest rozwój zrzeszonych w nim podmiotów poprzez stworzenie warunków do opracowywania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej.

 

Przejdź do strony projektu
inno3
 
 
PO KL Działanie 8.2.1
 

W lutym 2015 roku zakończyliśmy realizację projektu „Program stażowy firmy System Rewident Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Głównym celem projektu było zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie wzajemnych powiązań typu B + R, pomiędzy Wydziałem Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Projekt przyczynił się do upowszechnienia wiedzy na temat transferu technologii pomiędzy sferą nauki, a biznesu. Wpisuje się to w ideę połączenia sił środowiska naukowego z praktyką w biznesie.

Produktem projektu jest wydana w lutym 2015 roku publikacja naukowa pt. „Procedury i narzędzia audytu usprawniające badanie sprawozdań finansowych”. Publikacja stanowi opis prac przeprowadzonych przez pracowników naukowych w ramach odbywanego stażu.

 
Przejdź do strony projektu
inno2

Szybki kontakt

+48 668 842 463

Siedziba główna

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

ul. Garażowa 5A, 02-651 Warszawa

tel.: +48 22/ 380 03 80

rewident@ecovis.pl

KRS 0000054522 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XVI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 526-10-36-755,  Kapitał zakładowy: 250 000 zł

 

Biuro Kadr i Płac

Ecovis System Rewident Sp. z.o.o.

Al. Jana Pawła II 61c lok. 307, 01-031 Warszawa

tel.: +48 22 380 03 80 kom. +48 602 489 998

rewident@ecovis.pl